Член на Европейския парламент

Създаването на минимални стандарти в гражданското производство ще повиши доверието между съдебните системи на държавите-членки

Създаването на минимални стандарти в гражданското производство беше обсъдено на изслушване в правната комисия на Европейския парламент. "Дошло е времето за един по-систематичен и последователен подход за намеса на Европейския съюз в гражданско процесуалното право на държавите членки. В последните няколко години се чувства осезателна необходимост от въвеждане на общи за държавите-членки минимални стандарти или стандартни правила на гражданското производство", заяви по време на дебата в Европейския парламент българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.

По време на изслушването, в което участваха професор Burkhard Hess, изпълнителен директор на Института Макс Планк в Люксембург и Eva Storskrubb от Университета в Упсала, бяха представени възможните начини за сближаване на гражданския процес в Европа, както и създаването на общи стандарти на гражданския процес в Европа.

Според Емил Радев включването на минимални стандарти в националния правен ред, трябва да взима предвид междусистемните връзки и взаимозависимости между различните области на прилагане на гражданското процесуално право, за да се постигне напредък и стъпка по стъпка да може да се достигне до кодификация на тези правила в интерес на правната сигурност.

Българският евродепутат подчерта също, че е важно кой път ще бъде избран за създаването на такива минимални процесуални стандарти. Дали това ще стане с така наречените незадължителни инструменти (optional instruments), за които имаме вече няколко примера, като европейското производство по исковете с малък материален интерес, европейската заповед за плащане и т.н. или както често става въпросите на гражданския процес ще се разглеждат не само хоризонтално, но също така и в рамките на политиките по конкретните сектори като интелектуалната собственост, защита на потребителите или, наскоро, конкурентното право.

Европейския институт по право и Международния институт за унифициране на частното право (Unidroit)  работят от 2013 г. по общ проект, който се основава на проекта от 2004 г. произведен съвместно между Американския правен институт (АПИ) и UNIDROIT, а именно общи принципи на транснационално гражданско производство и тяхното регионално (в рамките на ЕС) развитие. Проектът ще вземе като отправна точка принципите от 2004 г. и има за цел да ги развие в светлината на Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз,  по-широко обвързващо законодателство на Европейския съюз и на общите традиции в европейските страни. През 2014 г. бяха създадени и работни групи, в които участват експерти. Крайната цел е да се увеличи правната сигурност и да се насърчи равнопоставеността на страните при съдебно производство в непозната обстановка.