Член на Европейския парламент

Електронното правосъдие ще върне доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система

Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев взе участие в двудневна междупарламентарна конференция относно модернизирането на съдебните системи в държавите-кандидатки за членство в ЕС, която се проведе в Будва, Черна Гора. Той бе поканен като един от основните лектори в конференцията, където, като представител на комисията по правни въпроси на Европейския парламент, представи своите виждания по отношение на новите технологии в сферата на съдебната система, с акцент върху електронното правосъдие.

Ефективната съдебна система е тази, която гарантира справедливо, безпристрастно и навременно тълкуване и прилагане на закона. Тя е предпоставка за устойчива и добре функционираща икономика, допринасяща за развитието на бизнеса и инвестициите. От друга страна доверието на хората в съдебната система и чувството за сигурност и надеждност са необходими условия за наличието на иновации, лоялна конкуренция и високопроизводителна икономика. Това сподели Емил Радев пред депутати от парламентите на държавите от Западните Балкани - участници в конференцията. Той обясни още, че националните съдилища на държавите-членки на ЕС действат като "съдилища на Съюза" на първа инстанция, когато се прилага законодателството на ЕС, поради което ефективността на отделните националните съдебни системи е от първостепенно значение за ефективното прилагане на европейското право на национално ниво.

"В момента в Европа тече дискусия по отношение на развитието на електронното правосъдие. То може да повиши прозрачността на съдебните системи и да подобри и ускори реално работа на съдиите и целия съдебен персонал, което от своя страна би допринесло за намаляване на разходите и подобряване работата на съдилищата", коментира още Емил Радев. По негови думи модернизирането на съдебните системи е един от основните приоритети на ЕС, като основната роля на Съюза в този процес е координирането и подпомагането на обучението на магистратите и съдебните служители, включително и чрез наличието на специален бюджет, предвиден в програмата за правосъдие на ЕС за периода 2014-2020 г.

Медия