Член на Европейския парламент

Нужни са общоевропейски минимални стандарти в гражданския процес за повече доверие в съдебните системи

"Нужни общи минимални правила в гражданския процес, само така ще се повиши доверието в съдебните системи на държавите членки", това заяви българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ. Той е докладчик по законодателна инициатива на Европейския парламент за създаването на минимални стандарти в гражданското производство на ниво Европейски съюз.

След влизането в сила на регламента Брюксел 1 отпадна процедурата по екзекватура и съдебните решения на една държава членка се признават и изпълняват автоматично в друга държава членка. Според Емил Радев, това предполага наличието на взаимно доверие в съдебните системи на двете държави и най-вече в спазването на основните процесуални права на страните в производството.

До сега има различни инструменти, които позволяват известно сближаване в гражданското производство. На първо място това става чрез инструментите, позволяващи на гражданите да използват процедурите на ниво Европейски съюз или да предпочетат националните такива като процедурата по искове с малък материален интерес, европейската заповед за плащане и др. На второ място са секторно-специфични директиви, които хармонизират правилата на процеса в рамките на интелектуалната собственост, защитата на потребители, конкурентното право, както и хоризонтални директиви, които не се отнасят до принципите на гражданския процес като цяло, а само до избрани аспекти, като директивата за правната помощ и директивата за медиацията.

Тази разпокъсаност на правила в различни сектори, неизбежно води до проблеми и предизвикателства пред съгласуваността на гражданския процес в Европа, не само при хармонизирането на законодателствата на ЕС и тези на държавите-членки, но в самото право на ЕС.

Емил Радев подчерта, че целта на законодателния проект е европейските граждани да бъдат максимално улеснени и защитени. "Улеснени чрез повишаване на доверието за по-лесно признаване и изпълнение на съдебни решения от една в друга държава членка и защитени - в смисъл да имат равни процесуални  права. Свидетели сме на разпоредби в наказателното право, а и на изработване на мерки в административното право на ЕС. Защо до сега все още нямаме такива принципи в гражданското производство", допълни той. 

Първите стъпки в тази насока вече са направени и през май 2014г. Европейския институт по право заедно с Международният институт за унифициране на частното право (Unidroit) стартираха съвместен проект за изготвяне на транснационални принципи на гражданския процес за Европа. Тяхната основна задача е да се установи дали и как принципите на Американския правен институт и Unidroit биха могли да бъдат адаптирани към контекста на ЕС. През ноември 2014 г. бяха представени предварителните доклади на работните групи по доказателствата, временните мерки и връчването на документи и бяха създадени нови работни групи.

"Взаимното доверие е сложен процес и много, и различни фактори играят роля за постигането му. За това считам, че най-добрият и интегриран подход е изработването на кодифицирани, минимални стандарти на гражданския процес на ЕС под формата на хоризонтална директива, което би довело до по-голяма съгласуваност на правните системи на държавите членки, ще доведе до увеличаване на взаимното доверие между съдебните системи на ЕС и ще гарантира равни процесуални права на страните за граждански дела", заяви Емил Радев, пред евродепутатите от Комисията по правни въпроси.