Член на Европейския парламент

Повече правна сигурност с единните правила в административното производство

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъди днес Предложението на работната група по административно право за кодифициране на административните производства в Европейския съюз. Българският евродепутат Емил Радев, който представлява Европейската народна партия в работната група заяви своята подкрепа за проекта и добави: "Вярвам, че настоящото предложение за кодификация на административните процедури ще създаде чувство за сигурност както за гражданите, така и за длъжностните лица на Съюза, за които регламентът предлага ясни правила при изпълнение на служебните им задължения".  

Текстът предлага въвеждането на единни процедурни правила, които да се прилагат спрямо административните дейности на администрацията на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз.  Приемането на общ за европейската администрация набор от правила от една страна ще запълни пропуските в правната система на Съюза и ще повиши правната сигурност, а от друга ще спомогне за утвърждаване доверието в работата на европейската администрация относно законосъобразността и ефективността на предприетите от нея действия.

Емил Радев участва в дискусията заедно с  бившия председател на Европейския съд Василиос Скурис, бившият европейски Омбудсман - Никифорос Диамандурос, Жак Зилер, професор по Право на европейския съюз в университета в Павиа, Ян Харден, професор в Университета в Шефийлд, представители от Европейската комисия и Съвета, както и на бизнеса.

Българският евродепутат коментира, че кодификацията на административно-процесуалните правила за институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз ще гарантира в по-висока степен правото на добро администриране посредством отворена, ефективна и независима администрация. Проектът ще позволи да бъдат прилагани единни ясни и прости административни правила при отношенията на гражданите и предприятията с европейската администрация, като изрично се изключват администрациите на държавите членки.  

Предложението беше приветствано от представителите на бизнеса, които заявиха, че разпокъсаността на процедурите в различните институции и агенции на Европейския съюз води до много разходи и често до пропускане на срокове за упражняване на техните права. Новото предложение установява конкретни срокове, права и задълженият, като това ще позволи на гражданите да се възползват максимално от правото си на "добра администрация".