Член на Европейския парламент

Има риск за жертвите на трансгранични пътнотранспортни произшествия да загубят правото на иск за обезщетение

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъди възможностите за хармонизиране на давностните срокове при трансгранични пътнотранспортни произшествия.

Емил Радев, ЕНП-ГЕРБ, взе участие в дебата като обърна внимание на факта, че в Европа са налице ясни и значителни отклонения по отношение на давностните срокове: националното ограничаване на сроковете варира значително между държавите членки от 1 до 30 години. "Степента на различия в давностните срокове може да доведе до нежелани последици за жертвите на катастрофи в трансгранични съдебни спорове и да постави допълнителни препятствия за пострадалите, когато те търсят своите права в държава членка, различна от тяхната собствена" заяви Емил Радев, ЕНП-ГЕРБ. "Създава се реален риск за жертвите на трансгранични пътнотранспортни произшествия да загубят правото на иск за обезщетение", добави той.

Всяка година европейците осъществяват 1,4 милиарда пътувания в чужбина, като 90 % от тях са в рамките на ЕС. Ежегодно в ЕС стават повече от 1 млн. ПТП, които причиняват над 1,4 млн. телесни увреждания. Българският евродепутат призова към повишаване на информираността не само на пострадалите, но и на всички граждани относно сроковете за предявяване на иск за обезщетение за вреди от пътнотранспортни срещи във всяка държава членка.

По време на дебата беше обсъден и въпросът каква степен на хармонизация може да се направи в тази област и дали има нужда от хармонизиране само на продължителността на давностния срок или и на принципите за започване, спиране и прекъсване на давността.

Емил Радев повдигна въпросът и за липсата на единни правила за определяне на приложимото право при трансгранични пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз. Правото на Съюза  позволява на държавите членки, които са страни по Хагската конвенция от 1971 г. за приложимото право при пътнотранспортни произшествия, и в които правилата се различават от правото на Съюза, да продължат да прилагат този инструмент. По този начин се получава разминаване между европейския регламент Рим II и Хагската конвенция. Въпросът за това кой закон се прилага за иск свързан с трансгранично пътнотранспортно произшествие, може да повлияе значително върху изхода на един случай.

Очаква се председателят на Комисията по правни въпроси Павел Свобова да представи своя проектодоклад и позицията си по въпроса за бъдещите възможности за една хармонизация в тази област.