Член на Европейския парламент

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ: Нужно е отпадане на такса сградна инсталация при спряно парно

Предвид съществуващите неясноти и рискът от противоречие между европейската директива за правата на потребителите (транспонирана в закона за защита на потребителите), Закона за енергетиката  и българското законодателство в началото на тази година българският евродепутат Емил Радев отправи запитване до Европейската комисия по темата.

Дават ли разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС право на индивидуален собственик, живеещ в сграда – етажна собственост, да не дължи насрещна престация в случай на доставка на централно отопление (дори и за общите части), което той не е поръчал и отговаря ли българското законодателство на разпоредбите и целите на Директивата са част от отправените към Европейската комисия въпроси.

В своя отговор от 18.03.2016г. Европейската комисия, твърди, че в законодателството на ЕС за защита на потребителите не се поставя изискването конкретен търговец, например топлофикационно дружество, да сключва договори с конкретен потребител, например собственик на апартамент в сграда с етажна собственост. Според Европейската комисия Директивата обаче изглежда неприложима в този случай, тъй като — доколкото е известно на Комисията — доставчикът на топлинна енергия е правно/договорно задължен да доставя топлинна енергия на жилищните блокове с етажна собственост. Ето защо самото изпълнение на това правно/договорно задължение не би могло да се счита за „непоръчана доставка“.

Тъй като правилата относно действителността, сключването и последиците от договори се уреждат от националното общо договорно право то следва, че ако договорът за доставка на топлинна енергия е сключен между етажната собственост, от една страна, и доставчика на централно отопление, от друга, тогава индивидуалният потребител не е страна по договора, но е член на етажната собственост, която е страна по него.

"Считам, че въпреки този отговор на Европейската комисия е нужно да действаме в посока на отпадане на такса сградна инсталация при спряно парно. Надявам, се че Върховният касационен съд ще се произнесе с тълкувателно решение в тази посока, с което ще внесе яснота в спорните разпоредби на закона за защита на потребителите и Закона за енергетиката. Друга възможност би била законодателна промяна, която също да доведе до отпадане на такса сградна инсталация при спряно парно", заяви Емил Радев. Той коментира още, че преследването на длъжници на топлофикация за дребни сметки от преди години също трябва да намери решение. "Не може да имаш 50 лв. задължение и 1000 лв. такси, лихви и разноски по изпълнителното производство. Трябва да се въведе абсолютна погасителна давност така, че да не бъдат притеснявани гражданите от колекторски фирми и съдебни изпълнители за задължения, които са възникнали често пъти преди повече от десет години", заключи той.