Член на Европейския парламент

България ще бъде включена в новата Европейската гранична и брегова служба

На заседанието на Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент в понеделник бе гласувана позицията на евродепутатите относно Европейската гранична и брегова охрана. С това ще бъде дадено начало на междуинституционалните преговори със Съвета относно окончателната структура и компетенции на новата агенция. Целта е тя да започне да функционира още от есента на тази година.

В приетия от Европейския парламент текст бе одобрено и законодателно изменение, внесено от българските евродепутати от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев и Мария Габриел, което гарантира участието на България в новата служба, въпреки че страната не е част от Шенгенското пространство. Тази ключова поправка гарантира, че в случай на силен миграционен натиск по границата с Турция, другите държави-членки и европейската служба ще имат задължението да окажат необходимата техническа подкрепа и помощ от допълнително специалисти.

Също така беше одобрено предложението на двамата български евродепутати дейностите на Европейската служба да включват не само справяне с миграционната криза, но и защитата на външните граници от заплахи като трансгранична престъпност и тероризъм.

Според Емил Радев, който е член на Комисията по правосъдие и вътрешни работи, с приетия текст ще се гарантира солидарността към държави като България, които са на първата линия по защита на външните граници. "С гласувания от ЕП текст, европейските ни партньори ще бъдат задължени да оказват необходимата за страната ни помощ и по този начин ние ще можем да разчитаме на бърза подкрепа при силен миграционен натиск.", коментира Емил Радев. 

 „Одобрените поправки в текста гарантират, че новата европейска агенция за гранична и брегова охрана ще разполага с нужните инструменти за ефективно интегрирано управление на външните граници на ЕС. Осигуряването на високо равнище на сигурност в рамките на целия ЕС, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него е приоритет за справяне с настоящата миграционна криза”, подчерта зам.-председателят на Групата на ЕНП в ЕП и пълноправен член на Комисията по правосъдие и вътрешни работи. За да се гарантира високо и еднакво ниво на граничен контрол, Мария Габриел предложи в задачите на новата агенция да бъде включено също така насърчаването на разработването на обща среда за споделяне на информация, включително за оперативната съвместимост на системите.

Европейската гранична и брегова охрана, предложена от ЕК през декември 2015г., ще бъде изградена въз основа на агенцията Frontex и органите на държавите членки, отговарящи за управлението на границите, които ще продължат да извършват ежедневното управление на външните граници. Предложението предвижда създаването на резерв от гранични служители и техническо оборудване за бързо реагиране, създаването на център за мониторинг и анализ на риска по външните граници на ЕС, право на намеса, ако някоя държава в ЕС не може да се справи с миграционна вълна, както и по-силна роля в областта на връщането на неправомерно пребиваващи в ЕС мигранти.