Член на Европейския парламент

Ясни, ефективни и предвидими процедури в отношенията с европейската администрация

За ясни, ефективни и предвидими процедури в отношенията с европейската администрация, призова българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ по време на дебат с Комисаря Юрки Катайнен по проект за резолюция, предвиждащ нов Регламент за открита, ефективна и независима администрация на Европейския съюз, който беше обсъден на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

Още през 2013 г. Европейския парламент излезе с резолюция, в която се призовава Европейската комисия да изработи регламент по административната процедура в институциите на ЕС, но до сега няма представено законодателно предложение от страна на Комисията. Ето защо Европейският парламент създаде работна група по Административно право, в която българският евродепутат Емил Радев, представляваше Европейската народна партия. Работната група излезе с предложение за текст на регламент, който Комисията може да използва. 

Емил Радев изтъкна, че ползите от едно такова законодателство са неоспорими. „От една страна то ще запълни пропуските в правната система на Съюза и ще повиши правната сигурност, като предостави на гражданите и юридическите лица по-ясни права, а от друга ще спомогне за утвърждаване доверието в работата на европейската администрация, като така ще бъде засилена легитимността на Съюза“, според българския евродепутат.

Европейския парламент предлага този регламент да се прилага за административните дейности на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Предложените разпоредби не се прилагат за администрацията на държавите членки. Предложението дава отговори на важни въпроси като сроковете за приемане на административни актове, започването на административната процедура, сроковете и средствата за правна зашита.

По време на дебата Емил Радев посочи: “Всички мерки, предвидени в предложението за регламент, целят да повишат бързината и ефективността на европейската администрация и да защитят правата на страните в административното производство.