Член на Европейския парламент

Планът за действие срещу трафика на животни и растения е стъпка напред в борбата с незаконната търговия с тези видове

На днешното си заседание комисията по правни въпроси в Европейския парламент прие почти единодушно становище относно Плана за действие срещу нелегалния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. Докладчик в сянка по становището е българският евродепутат от ЕНП и член на интергрупата за защита на животните Емил Радев. 

Планът за действие включва 32 мерки, които имат за цел засилване ролята на ЕС в борбата с незаконния трафик не само на територията на Съюза, но и в световен мащаб и чието изпълнение трябва да продължи до 2020 г. Основните приоритети заложени в Плана за действие са в посока предотвратяване на трафика и намаляване на търсенето и предлагането, подобряване прилагането на съществуващите правила и по-ефективна борба с организираната престъпност, както и засилване сътрудничеството между държавите по произход, местоназначение и транзитните държави.

Становището на правната комисия подкрепя усилията на ЕК в тази посока и отчита важността на Плана за действие, като допълнително засилва както неговата роля, така и ролята на вече съществуващите правни инструменти за борба с трафика на застрашени видове. В рамките на дейността си като докладчик в сянка Емил Радев внесе редица предложения за изменения в текста, като в последствие всички те бяха приети. Най-същественото от тях е в посока насърчаване на държавите-членки да гарантират, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна с участието на престъпни групи ще се определя като тежко престъпление, по смисъла на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност.

„През последните години наблюдаваме драстично увеличаване на трафика на диви животни и растения, като в момента печалбата от тази дейност възлиза на над 20 млрд. евро годишно. Това е един изключително сериозен глобален проблем, който няма просто решение, а изисква ангажираността както на отделните държави-членки и ЕС като цяло, така и сътрудничеството с трети страни и държавите по произход“, коментира докладчика за ЕНП. Според него е изключително важно всички заинтересовани страни да спазват вече поетите международни ангажименти и да изпълняват стриктно съществуващото законодателство за борба с този вид трафик. В тази връзка приемането на днешното становище е още една крачка напред в борбата с организираните престъпни групи извършващи нелегален трафик на видове от дивата флора и фауна.

Приетото днес становище на комисията по правни въпроси ще бъде взето предвид при съставянето на доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, който предстои да се приеме през м. Октомври.