Член на Европейския парламент

Призоваваме Европейската комисия да представи законодателно предложение относно административно-процесуалното право на Европейския съюз

„За пореден път призоваваме Европейската комисия да представи законодателно предложение относно административно-процесуалното право на Европейския съюз“, това заяви Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП, по време на дебат в Европейския парламент относно Годишен доклад за 2014 г. за мониторинга върху прилагането на правото на Съюза.

Тридесет и вторият годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС още веднъж съдържа интересна информация относно актуалното изпълнение и практическото прилагане на правото на ЕС.

„Прилагането на правото на Европейския съюз от държавите членки е задължително условие за доброто функциониране на правния ред на Съюза. По този начин ще засилим доверието и увереността в целите на Съюза сред нашите граждани“, добави Емил Радев.

Тридесет и вторият годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС още веднъж съдържа интересна информация относно актуалното изпълнение и практическото прилагане на правото на ЕС. Така например, докладът сочи, че околната среда, транспортът и вътрешният пазар и услугите останаха областите на политики, за които през 2014 г. бяха образувани най-много производства за установяване на неизпълнение на задължени. Годишният доклад подчертава също, че броят на официалните производства за установяване на неизпълнение на задължения през последните пет години е намалял.

Като една от възможните причини за неизпълнение на правото на Европейския съюз могат бъдат посочени и нереалистичните понякога срокове за прилагане на законодателството. Те оказват влияние върху навременното прилагане на европейското законодателство. Емил Радев посочи, че европейските институции трябва да постигнат съгласие за по-подходящи срокове за прилагането на регламентите и директивите, като вземат надлежно предвид необходимите периоди за контрол и за консултации. Според него, по-ясно и разбираемо законотворчество също ще спомогне за по-доброто и ефикасно прилагане на разпоредбите. В тази връзка Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета е стъпка в правилната посока.

От доклада става ясно също, че системата EU Pilot се утвърждава като полезна и оказва положително въздействие, за насърчаване на по-ефикасното изпълнение на правото на Европейския съюз. Въпреки това Европейската комисия трябва да подобри прозрачността и да осигури достатъчно информация на Европейския парламент по висящите процедурите за нарушаване на правото на Съюза от държавите членки.