Член на Европейския парламент

По-добра мобилност за европейския бизнес

„Нужна е съвременна законодателна рамка в областта на трансграничните сливания и разделяния на дружества. Такава стъпка, би подобрила значително мобилността на европейския бизнес“,  заяви българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, по време на разисквания, провели се в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

Той добави, че преразглеждане на законодателството в областта на дружественото право, не трябва да се ограничава до презграничните сливания, но трябва да включва и разделянията, и прехвърлянията на седалищата на дружествата.

В момента законодателството на Европейския съюз предвижда специална правна рамка само за определени видове трансгранични сливания, но не и за трансграничните разделяния, а трансграничното прехвърляне на седалищата е изрично регламентирано само за европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

 

По време на дискусията беше отбелязано, че директивата за презграничните сливания изигра положителна роля, като улесни процеса на сливане за дружествата с ограничена отговорност, позволи да се намалят разходите и значително да се увеличи броят на презграничните сливания през последните години. Но десет години след нейното приемане, тя се нуждае от преразглеждане, за да се решат някои трудности във връзка с нейното прилагане и да се отговори на развитието на дружественото право на Европейския съюз.

 

„Тази част от дружественото право е особено важна за мобилността на предприятията в единния пазар. Съгласен съм, че е необходимо осъвременяване на правилата на презграничните сливания, както и те да бъдат опростени чрез по-ясно определяне на стандартни многоезични формуляри и нови практики за цифровизация“, отбеляза Емил Радев пред своите колеги евродепутати.