Член на Европейския парламент

За по-ефективна борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма

Във вторник комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по икономически въпроси на Европейския парламент гласуваха за засилване на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма на европейско ниво. Промяната на европейското законодателство се наложи след разработването на нови методи за финансиране на тероризма като търговия с петрол и археологически артефакти, както и все по-широката употреба на виртуални валути, които досега не са били под обхвата на директивата.

Евродепутатите,  сред които и българския евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев, настояха  платформите за виртуални валути и доставчици на попечителски портфейли да попаднат под обхвата на директивата. По-точно платформите за виртуални валути ще имат същото задължение като банки и други платежни институции да упражняват контрол върху своите клиенти и съответно да извършват проверка на самоличността и наблюдение на финансовите сделки, за да се намали рискът виртуални валути да се използват за престъпна дейност. Беше подкрепено и друго изменение на Емил Радев, което затяга определението на виртуалните валути и гарантира, че те не са еквивалентни на фиатните такива.

За първи път, в следствие на предложения на Емил Радев и Моника Холмайер (ЕНП-Германия) се създава и списък на високорискови стоки, за чиято търговия трябва да се извършват допълнителни проверки: петрол, произведения на изкуството, археологически находки, слонова кост и застрашени видове и др.

Освен това, за разлика от сега съществуващото законодателство, евродепутатите подкрепиха идеята за създаването на регистри на действителните собственици на тръстове и други видове правни договорености, които имат структура или функции, подобни на тръстове. Т.е. според ЕП вече тръстовете трябва да отговарят на всички изисквания за прозрачност на фирмите.

Координацията между държавите-членки в борбата срещу финансирането на тероризма и прането на пари ще бъде подобрена и чрез въвеждане на централизирани регистри за банкови и платежни сметки и сейфове в държавите-членки, хармонизиране на проверките, които банките и финансовите институции правят в рамките на ЕС и улесняване на обмена на информация между звената за финансово разузнаване на държавите-членки.

След гласуването Емил Радев приветства затягането на контрола върху виртуалните валути, имайки предвид риска, който те представляват според анализи на Европейската централна банка. „Въпреки че виртуални валути представляват само малка част от световните финансови транзакции - около 70 000 сделки с тях се правят ежедневно, което налага да им бъде обърнато повече внимание.“, коментира той. Като член на интергрупата за защита на животните в Европейския парламент евродепутатът изрази задоволство от факта, че търговията със слонова кост и защитени видове ще бъде считана за високорискова от гледна точка на прането на пари и финансирането на тероризма. „Редица терористични и военни организации в централна Африка използват търговията със слонова кост и защитени видове както Ислямска държава търгува с петрол - продават на черния пазар, което води както до намаляване на биоразнообразието на редица изчезващи видове, така и до финансиране на неспиращи конфликти и постоянна нестабилност в района.“, заяви в заключение Емил Радев.