Член на Европейския парламент

Към Европейски гражданско - процесуален кодекс

Българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, представи пред Комисията по правни въпроси свой доклад с препоръки към Европейската комисия за Общи минимални стандарти в гражданското производство на Европейския съюз.

Пред своите колеги евродепутати, той подчерта, че „Въвеждането на общи процесуални стандарти на равнище на Съюза безспорно ще доведе до повишаване на взаимното доверие сред съдебните системи на ЕС и би гарантирало общо равновесие на равнище на ЕС на основните процесуални правила при гражданскоправните спорове.“

Дискусиите за хармонизиране на гражданския процес в Европейския съюз не са от вчера. Те стартираха преди две десетилетия с представянето на проучване за сближаване на разпоредбите при граждански процес на държавите членки (т. нар. Доклад Storme). Като резултат от това, Европейският съюз предприе мерки с цел сближаване на правилата в гражданското производство на държавите-членки. В момента обаче все още няма уеднаквени правила за гражданското производство в ЕС.

Европейският съюз работи върху общи минимални стандарти в наказателното производство и определен набор от подобни разпоредби вече съществуват в сферата на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По-важното е, че тези мерки не се ограничават до трансгранични спорове, но по-скоро се прилагат хоризонтално при всички наказателни производства.

Гражданското производство е неразделно свързано с основното право на справедлив процес и ефективно средство за защита, гарантирани от чл. 47 на Хартата за основни права на Европейския съюз  и от чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо според доклада физическите лица трябва да се предостави правомощието да се позовават на тези права, където и да се намират в Съюза, както и да могат да отстояват тези права и да сезират съдилищата в други държави-членки, толкова лесно, колкото и в своята държава-членка.

Докладът съдържа предложение за директива, с конкретни препоръки за създаване на общи минимални стандарти в гражданското производство. Според Емил Радев, минималните процесуални правила на ниво Европейски съюз могат да допринесат за модернизацията на националните производства, за равни условия на бизнеса, и за повишен икономически растеж чрез ефективни и ефикасни съдебни системи, като се улесни достъпа на гражданите на Европейския съюз до правосъдие.

Участие в дебата взеха г-жа Диана Уолис, бивш евродепутат и настоящ директор на Института по европейско право, представители на Европейската комисия, г-жа Мади Делво от  Групата на социалистите и демократите и други членове на Европейския парламент. Те приветстваха текста и благодариха на докладчика за огромната работа по доклада.

Емил Радев подчерта, че това предложение трябва да се разглежда като първа стъпка в процеса на по-нататъшна хармонизация и сближаване на системите на гражданското правосъдие на държавите членки и на създаването, в по-дългосрочен план, на Европейски гражданско- процесуален кодекс.