Член на Европейския парламент

Повече финансови гаранции при екологични щети

Днес, Европейският парламент прие с голямо мнозинство доклад за прилагането на Директива 2004/35/EО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. По време на провелия се дебат тази сутрин, българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, който е наблюдаващ докладчик от страна на ЕНП, призова да се използват повече мерки за финансова гаранция в случай на несъстоятелност на предприятия, които причиняват щети на околната среда. Според него по този начин ще се гарантира покриване на щетите, дори и в случай на неплатежоспособност на икономическите оператори.

Директивата за екологичната отговорност влезе в сила през 2004 г., а транспонирането й в държавите членки приключи през 2010 г. Целта на директивата, беше да  се създаде обща рамка за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети въз основа на принципа "замърсителят плаща". Тя се прилага строго за всички оператори, които чрез своята дейност причиняват или биха могли да причинят екологични щети въз основа на строг списък. От приемането й до сега директивата е изменяна вече три пъти. В доклада на Европейския парламент се призовава за нова промяна, свързана с разширяване на обхвата и налагане на отговорност за вреди, нанесени върху човешкото здраве и околната среда, включително вредите на въздуха.

Според Емил Радев, едно такова евентуално разширяване на приложното поле на директивата, трябва да стане само след задълбочени проучвания и оценки на въздействието. По този начин ще се създаде ефективна обща рамка за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети на разумна цена за обществото.

Българският евродепутат призова Европейската комисия да приеме насоки, които да помогнат за правилното транспониране на директивата в националните законодателства, като така ще се постигне по-ефективното й прилагане. Той обърна внимание на факта, че засилване на обучението на специалисти и юристи в областта на екологичната отговорност също ще допринесе за по-добра защита на правата на лицата, засегнати от екологични щети.