Член на Европейския парламент

Емил Радев предлага по-бързо въвеждане от държавите членки на правила за опрощаване на дълговете на физически лица

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, предлага по-бързо въвеждане на правила от държавите членки за опрощаване на дълговете на физически лица. В момента в Европейския парламент текат дискусиите по нова директива относно превантивното преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения от 2016г. Европейското законодателство, за разлика от българското се модернизира и върви към хармонизация на производствата по превантивно преструктуриране и опрощаване на дълговете на дружествата в целия ЕС, като тенденцията е следващата стъпка да бъде прилагането на едни и същи принципи за предоставяне на втори шанс и опрощаване на дълговете на всички физически лица, включително потребителите.

Именно в тази насока са и предложените от Емил Радев изменения, с които се трябва да се ускори този процес и държавите членки възможно най-скоро да въведат законодателната рамка за опрощаване на дълговете не само за дружествата, но и за физическите лица, потребители.

В текста на предложението за директива се казва, че за разлика от предприемачите, които постоянно търсят източници на инвестиции (често и през границите), на този етап на потребителите като цяло се отпуска местно финансиране (заеми от местни банки). Следователно проблемът със свръхзадлъжнялостта на потребителите следва първо да бъде разгледан на национално равнище. В конкретните разпоредби на директивата, която се обсъжда в момента  в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент се посочва, че държавите членки могат да разширят разпоредбите за опрощаването на дълговете до всички физически лица, за да се гарантира последователно третиране на личните дългове.

„От години българското законодателство в областта на несъстоятелността изостава от реалните нужди на пазара и икономическите оператори. От последните проучвания става ясно, че само България и Малта в целия Европейски съюз нямат процедури за уреждане на дълговете на физически лица. Всички останали държави на Европейския съюз предвиждат такива процедури, като много от тях последваха европейските тенденции и направиха законодателни реформи в последните години”, коментира Емил Радев.

В последните няколко години в Европейския съюз се наблюдава тенденция за приемане на законодателство в посока на опрощаване на дълговете, не само на фирмите и предприемачите, но и на физическите лица - потребители. Още през 2014 г. в своята Препоръка за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията Европейската комисия препоръчва въвеждането на процедури за преструктуриране. Там се заявява също, че Европейската комисия ще оцени въздействието на препоръката върху спасяването на дружествата във финансови затруднения и върху предоставянето на втори шанс на почтените предприемачи, взаимодействието ? с други процедури по несъстоятелност в други области, като например сроковете за опрощаване на задължения на физически лица, които не упражняват търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност.