Член на Европейския парламент

Не е удачно създаването на нови правни форми при уреждането на статута на социалните предприятия

„Целта на предложението за статут на социалните предприятия следва да бъде постигната в рамките на правомощията на ЕС, като изцяло се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност и без да се налагат на държавите-членки сериозни изменения в техните регулаторни системи в областта на дружественото право.“ Това заяви Емил Радев по време на първото обсъждане на доклада за статута на социалните предприятия в комисията по правни въпроси, по което той е докладчик в сянка.

 

Според българския евродепутат, социалните предприятия представляват един изцяло нов бизнес модел, допринасящ съществено за създаването на повече заетост в Европа, като през последните години те набират все повече популярност, въпреки пречките пред тяхното съществуване. По думите на Радев, предизвикателствата, пред които този тип предприятия са изправени, са огромни - в това число липса на разпознаваемост, липса или недостиг на финансови средства, както и неясна и разпокъсана правна рамка. На всички тези проблеми трябва да бъдат намерени решения, като същевременно не бива да се увеличава административната и финансова тежест за европейските предприятия, а държавите-членки не трябва да бъдат принуждавани да пременят съществено своето законодателство в сферата на дружественото право.

 

„Един от основните въпроси, който трябва да решим е какво да бъде законодателството по отношение уредбата на този тип предприятия. Тепърва ще работим по досието, но засега везните клонят към избор на система за сертифициране на социалните предприятия. Тази опция ще цели да предложи доброволна система за сертифициране, при която социалните предприятия да кандидатстват за сертификат за признаване на статута на социалното предприятие. Даването на такъв сертификат ще бъде основано на набор от минимални критерии, на базата на които всяка отделна компания ще бъде припозната като социално предприятие. Идеята е сертификатите да бъдат признавани във всички държави-членки“, коментира още Емил Радев.