Член на Европейския парламент

Важно е да създаваме солидно европейско законодателство

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, представи на пленарното заседание на Европейския парламент  в Страсбург позицията на Европейската народна партия по време на дебат относно годишните доклади на Европейската комисия за прилагането на принципите на субсидиарността и пропорционалността за 2015 и 2016 г.

Като наблюдаващ докладчик от страна на ЕНП Емил Радев заяви пред евродепутатите: „Именно днес, когато Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна криза в търсене на своята идентичност, е особено важно да създаваме солидно европейско законодателство, там където Европейският съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност“. Ако принципите на субсидиарност и пропорционалност не се прилагат правилно, това само ще даде аргументи в ръцете на евроскептиците.

Според него спазвайки тези два принципа Европейският съюз ще прави по-добро законотворчество, което да не бъде подлагано непрекъснато на критики.

„Само по този начин ще върнем доверието на граждани в нашите институции и политиките, които предлагаме“, подчерта българският евродепутат.

Важна роля в прилагането на тези два принципа изпълняват и националните парламенти на държавите членки в ролята си на представители на европейските граждани на национално равнище. Те играят своята важна роля в преодоляването на различията между европейските институции и обществеността. Емил Радев обърна внимание, че трябва да се даде реална възможност на националните парламенти да участват в този процес, като се предвиди по-голяма гъвкавост при изчисляването на 8 седмичния срок, в който те могат да изпратят мотивирано становище по предложенията за ново законодателство на Европейския съюз.

Принципът на субсидиарност и принципът на пропорционалност определят упражняването на компетентността на Европейския съюз. В областите, които не попадат в изключителната компетентност на Европейския съюз, принципът на субсидиарност цели да защити капацитета за вземане на решения и действие на държавите членки и легитимира намесата на Съюза, ако целите на дадено действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.