Член на Европейския парламент

Нови правила за контрол върху паричните средства от и за ЕС

В сряда Комитетът на постоянните представители на Съвета на Европейския съюз одобри споразумението, постигнато с Европейския парламент, относно регламента за контрол върху паричните средства, вкарвани и изнасяни от Европейския съюз. Докладчикът в сянка за групата на Европейската народна партия Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) приветства постигнатото споразумение, договорено успешно с българското председателство, и приемането му от държавите-членки.

Регламентът за контрол върху паричните средства касае изискването за деклариране на парични средства над 10 000 евро, които влизат или излизат от Съюза. Според новите правила, под парични средства се имат предвид не само кеш валута и платежни инструменти на преносител, които са контролирани и в момента от митническите служители, но и стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност, и непоименни предплатени карти. Целта на нововъведенията е най-вече да бъде обхванат преносът на злато и златни кюлчета, както и на предплатени карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя им.

Декларациите трябва да бъдат попълнени от пътниците, преминаващи външните европейки граници, независимо дали пренасят паричните средства в ръчен или в чекиран багаж. Митническите служители ще имат правото да извършват случайни проверки въз основата на рискови индикатори както на парични средства на стойност по-малко от 10 000 евро, така и на непридружавани средства. Освен това митническите власти  ще имат правото да задържат временно парични средства, независимо от стойността им, когато имат съмнение, че средствата са свързани с криминална дейност. Такова решение за задържане следва да бъде обосновано и да подлежи на ефективни средства за защита за пътниците.

Регламентът въвежда още задължение митническите служби да предават информацията от декларациите към Звеното за финансово разузнаване на своята държава-членка, което пък от своя страна ще може спонтанно или при поискване да предаде информацията към звено за финансово разузнаване на друга държава-членка. По този начин ще бъде засилена борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари.

Регламентът ще започне да се прилага след 30 месеца.

Емил Радев - един от участниците в преговорния екип на Европейския парламент, коментира „В последните години виждаме как се повече кеш и нови платежни инструменти като предплатени карти биват пренасяни през европейските граници с цел финансиране на терористични деяния, вместо да бъде използвана традиционната финансова система. Това прави приетите нови правила за контрол изключително важни за по-ефективната борба срещу тероризма.“