Член на Европейския парламент

Разпоредбите за опрощаване на задължения да се прилагат и към физическите лица-потребители

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува Директивата относно рамките за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.

По предложение на българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, беше приет важен текст, в който на държавите членки се препоръчва в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите за опрощаване на дългове и към физическите лица-потребители. Свръхзадлъжнялостта на потребителите е въпрос, който поражда сериозни икономически и социални тревоги, и е тясно свързан с намаляването на прекомерната задлъжнялост.

„Винаги съм настоявал несъстоятелността на физическите лица-потребители да се включи в рамките на европейското законодателство. България остана единствената държава членка, която няма механизъм за освобождаване от дълг на физическите лица. Вярвам, че това е стъпка в правилната посока”, заяви Емил Радев.

С тази директива се цели да се въведат ключови принципи относно превантивното преструктуриране, с което да се увеличат възможностите за дружествата, изпитващи финансови затруднения, да се преструктурират на ранен етап, така че да се предотвратят обявяването на фалит и съкращаването на персонал. Тя ще гарантира, че предприемачите получават втори шанс да се занимават с бизнес след обявяването на фалит. Това ще доведе до по-ефективни и по-ефикасни процедури в целия Европейски съюз.

Наличието на добре функциониращи системи, уреждащи несъстоятелността и преструктурирането, е от основно значение за подпомагането на икономическия растеж, създаването и запазването на работните места. Съгласно показателите на Световната банка процентите на събиране на вземанията са по-високи в икономики, в които преструктурирането представлява най-често използваното производство по несъстоятелност. В такива икономики кредиторите могат да очакват да възстановят средно 83 % от своите вземания в сравнение със средно 57 % при процедури по ликвидация.

След гласуването в правната комисия на Европейския парламент, българският евродепутат Емил Радев заяви: „Надявам се, че в най-скоро време ще имаме обща рамка за опрощаване на дългове на физически лица за целия ЕС и така България ще престане да бъде единствената държава с вечни длъжници”.