Член на Европейския парламент

Преди да се пренесем в бъдещето на безпилотните коли най-напред трябва да решим гражданскоправните аспекти на отговорността свързана с тяхното използване

Българският евродепутат Емил Радев бе избран за докладчик по становище на правната комисия относно колите без водач (свързани и автономни автомобили). В изключителната компетентност на правната комисия на Европарламента попадат въпросите за гражданската отговорност за вреди причинени от и в следствие използването на тези автомобили, както и правата на интелектуалната собственост свързани с разработването и пускането в експлоатация на същите.

 

С бързия темп на развитие на технологиите, както индустрията, така и потребителите се нуждаят от ясни и ефективни европейски правила, така че автомобилната индустрия да продължи да се развива, а потребителите да останат в максимална степен защитени от новите рискове, породени от използването на колите без водач. „Трябва да бъдат изяснени въпросите свързани с това кой носи отговорността за вреди, тъй като сега съществуващата правна рамка не е достатъчно развита, за да се справи с предизвикателствата възникващи от развитието и усъвършенстването на автономните автомобили и съпътстващите ги технологии“, коментира евродепутатът. Според него могат да бъдат посочени няколко категории рискове, които много вероятно ще възникнат в следствие бързото развитие на технологиите - това са рискове свързани с неизправността на операционния софтуер, позволяващ функционирането на автомобила; с неизправността на мрежата; с кибератаки и др.

 

По думите на Радев това са само малка част от вероятните проблеми и ако не бъде намерено подходящо решение, което да гарантира правната сигурност, те могат да доведат до намаляване на доверието на потребителите, което от своя страна би забавило развитието и ползите, които автономните автомобили се очаква да донесат на европейската икономика и конкурентоспособност.

 

Заедно с въпросите за отговорността, становището на правната комисия трябва да намери решения и относно правата на интелектуалната собственост свързани с автономните автомобили. „Към момента няма правни разпоредби отнасящи се до този тип коли, но съществуващите правни режими лесно биха могли да се адаптират и към този сектор, макар това да изисква по-специално внимание“, добавя още Радев. Според него е необходимо да се намери балансиран подход към правата върху интелектуалната собственост при стандартите за хардуер и софтуер, които да защитават иновациите, но в същото време да насърчават и новаторството, като не на последно място е необходимо и изработването на критерии за „собствено интелектуално творение“ в сектора на автомобилите без водач и съпътстващите ги системи, които да бъдат защитени от авторското право.