Член на Европейския парламент

По-добър достъп до финансова информация за борба срещу сериозните престъпления

В понеделник вечерта Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент прие с голямо мнозинство преговорната позиция, изготвена от българския евродепутат Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ), относно предложението за директива за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления. Мандатът за преговори бе подкрепен с 29 гласа, като самите тристранни преговори със Съвета и Европейската комисия се очаква да започнат следващата седмица в Страсбург.

 

Финансовата информация може да предостави ценна информация на правоохранителните и правоприлагащите органи и може да им помогне да предотвратят, разкрият, разследват или наказателно преследват сериозни престъпления, вкл. тероризъм. Новите правила, приети от Европейския парламент, целят да подобрят достъпа на тези органи до финансова информация, както и да улеснят обменът на информация между Звената за финансово разузнаване в рамките на Европейския съюз.

 

Позицията, изготвена от Емил Радев, ще улесни достъпа на компетентните органи до банкова информация, за да могат да засекат в кои банки престъпниците имат сметки. Освен това ще бъде подобрен обменът на информация между Звената за финансово разузнаване и компетентните органи. Не на последно място се предвиждат конкретни срокове за този обмен да бъде осъществен, което ще гарантира, че нужната информация ще бъде предоставяна навреме.

 

Емил Радев, докладчик и преговарящ от страна на Европейския парламент, коментира след гласуването: „Борбата срещу сериозната престъпност често зависи от навременното предоставяне на информация и до колко добре правоохранителните и правораздавателните органи разбират финансовите потоци. Поради тази причина ние трябва да зависим сътрудничеството между Звената за финансово разузнаване и компетентните власти, като в същото време бъде гарантирана тяхната оперативна независимост и автономия.“