Член на Европейския парламент

Ще има ли Европейски административно-процесуален кодекс?

Изслушване относно последните развития във връзка с административното право на Европейския съюз се проведе днес в Европейския парламент. На заседание на комисията по правни въпроси, бяха обсъдени основни въпроси като Проектомодел за правила за европейска административна процедура, както и нуждата от право на Европейския съюз в областта на административното производство, информираха от пресофиса на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ, Емил Радев.

В изслушването взеха участие професор Херуиг Хофман от Университета в Люксембург, професор Жак Зилер от Университета в Павиа, представители на Изследователската мрежа по административното право на ЕС, както и Луиджи Берлингер, бивш евродепутат и докладчик на работната група по Административно право в Европейския парламент. 

Професор Зилер обясни нуждата на Европейски администртивно процесуален кодекс, нуждата от кодификация на основни права и принципи на административното право, както и на практиката на Съда на европейските общности. При оценка на съществуващото законодателство е видно, че кодифицирането на административното право на ниво държави - членки не е довело до усложнения.

В своето изказване професор Хофман акцентира, че кодифицирането трябва да стане на етапи. В новия кодекс трябва да се съдържат детайлизирани процедури за подаване на заявления, обработка, крайни срокове, контрол и т.н. Според него има два възможни подхода за кодифициране - кодифициране на минималните правила или кодифициране на най - добрите практики. Той препоръча втория подход, като следва да се включат и изключения от правилата.

"В момента административното право на Европейския съюз е доста фрагментирано и непълно, всички участници в изслушването стигнаха до този извод. Споделям тяхното мнение, че сега е моментът за приемане на Европейски административно процесуален кодекс Считам, че Европейската комисия трябва възможно най-бързо да предприеме необходимите мерки, за да представи предложение на Европейския парламент и Съвета", коментира българският евродепутат Емил Радев.

Според г-н Берлингер трябва да се обърне специално внимание на гарантиране правото на добра администрация и кодифициране на основните принципи на добрата администрация (законосъобразност, недискриминация, пропорционалност, безпристрастност, прозрачност, ефективност на предоставяните услуги и др.). Според него Европейското администравно право може да залегне и в конкретна конституционна рамка и в законодателството на държавите членки, така може да се говори за административен плурализъм.

Емил Радев добави в заключение: "Чрез различни механизми са развити различни нива на координация между администрации на национално и европейско ниво. В тази връзка съдебното сътрудничество е в основата на европейскта интеграция".